قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه (Black metal sheet) را در سایز های مختلف می‌توانید در جدول های این صفحه مشاهده کنید. انواع ورق سیاه فولاد مبارکه، اکسین اهواز، فولاد سهند، کاویان، گیلان و خرم آباد به صورت برش خورده، رول و شیت می‌توانید از کارخانه یا بنگاه تهران تهیه کنید.

استعلام لحظه‌ای قیمت

جهت اطلاع از قیمت آهن آلات امروز
همین حالا با کارشناسان آهن صدرا
تماس بگیرید: 088173693 - 021

انتخاب ضخامت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه 2 (1401/10/13)

سایزبرندحالتمحل تحویلقیمت (ریال)
1000فولاد مبارکهرولکارخانه253,220
1250فولاد مبارکهرولکارخانه253,220
1000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران258,720
1250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران251,380

قیمت ورق سیاه 3 (1401/10/13)

سایزبرندحالتمحل تحویلقیمت (ریال)
1000فولاد مبارکهرولکارخانه257,800
1250فولاد مبارکهرولکارخانه252,300
1250فولاد مبارکهرولبنگاه تهران254,130
1500فولاد مبارکهرولکارخانه252,300
1500فولاد مبارکهرولبنگاه تهران257,800
1000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران263,310
2500*1250فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران254,130
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران257,800

قیمت ورق سیاه 4 (1401/10/13)

سایزبرندحالتمحل تحویلقیمت (ریال)
1000فولاد مبارکهرولکارخانه270,650
1250فولاد مبارکهرولکارخانه245,880
1500فولاد مبارکهرولکارخانه252,300
1500فولاد مبارکهرولبنگاه تهران256,890
1000*2000گیلانشیتبنگاه تهران221,290
1000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران263,310
1250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران265,140
1500*3000فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران256,890
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران256,890

قیمت ورق سیاه 5 (1401/10/13)

سایزبرندحالتمحل تحویلقیمت (ریال)
1000فولاد مبارکهرولکارخانه205,510
1000فولاد مبارکهرولبنگاه تهران263,310
1500فولاد مبارکهرولکارخانه252,300
1500فولاد مبارکهرولبنگاه تهران256,890
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران256,890
6000*1500فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهران266,060

قیمت ورق سیاه 6 (1401/10/13)

سایزبرندحالتمحل تحویلقیمت (ریال)
1000فولاد مبارکهرولکارخانه201,010
1000فولاد مبارکهرولبنگاه تهران263,310
1250فولاد مبارکهرولکارخانه196,340
1500فولاد مبارکهرولکارخانه252,300
1000*2000گیلانشيتبنگاه تهران221,290
1250*2500گیلانشيتبنگاه تهران225,420
6000*1000گیلانبرش خوردهبنگاه تهران221,110
6000*1250گیلانشيتبنگاه تهران232,760
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران256,890
6000*1500فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهران262,390

قیمت ورق سیاه 8 (1401/10/13)

سایزبرندحالتمحل تحویلقیمت (ریال)
12000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه344,040
1500فولاد مبارکهرولکارخانه242,210
1500فولاد مبارکهرولبنگاه تهران247,710
2000*6000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران362,850
6000*1250گیلانشيتبنگاه تهران232,570
6000*1500فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهران262,390
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران247,710
6000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه344,040

قیمت ورق سیاه 10 (1401/10/13)

سایزبرندحالتمحل تحویلقیمت (ریال)
6000*1200قطعاتشیتکارخانه224,320
6000*1250فولاد سهندفابریکبنگاه تهران191,750
1250گیلانرولکارخانه221,560
6000*1000فولاد سهندفابریکبنگاه تهران184,410
6000*1000گیلانشیتبنگاه تهران220,650
6000*1200قطعاتشیتبنگاه تهران224,320
1000گیلانرولکارخانه211,930
1500فولاد مبارکهرولکارخانه242,210
1500فولاد مبارکهرولبنگاه تهران247,710
12000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران261,930
6000*1250گیلانشیتبنگاه تهران225,230
6000*1500فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهران262,390
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران247,710
6000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه251,380
6000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران261,930

قیمت ورق سیاه 12 (1401/10/13)

سایزبرندحالتمحل تحویلقیمت (ریال)
1250گیلانرولکارخانه210,100
6000*1000گیلانشیتبنگاه تهران220,650
6000*1200قطعاتشیتکارخانه224,320
6000*1200قطعاتشیتبنگاه تهران224,320
1000گیلانرولکارخانه211,930
6000*1250گیلانشیتبنگاه تهران221,560
12000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه251,380
1500فولاد مبارکهرولکارخانه242,210
1500فولاد مبارکهرولبنگاه تهران247,710
12000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران256,430
6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران247,710
6000*1500فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهران262,390
6000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه251,380
6000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران256,430

قیمت ورق سیاه 30 (1401/10/13)

سایزبرندحالتمحل تحویلقیمت (ریال)
6000*1000نورد اصفهانفابریکبنگاه تهران190,830
6000*1250خرم آبادفابریکبنگاه تهران208,260
6000*1250کاویانفابريكکارخانه205,050
6000*1250کاویانفابريكبنگاه تهران216,060
6000*1500کاویانفابريكکارخانه232,570
6000*1500کاویانفابريكبنگاه تهران240,830
6000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه249,550
6000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران253,670

قیمت ورق سیاه 35 (1401/10/13)

سایزبرندحالتمحل تحویلقیمت (ریال)
12000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه249,550
6000*1250کاویانفابريكکارخانه201,380
6000*1250کاویانفابريكبنگاه تهران216,060
6000*1500کاویانفابريكکارخانه227,070
6000*1500کاویانفابريكبنگاه تهران240,920
6000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه249,550
6000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران247,250

قیمت ورق سیاه 40 (1401/10/13)

سایزبرندحالتمحل تحویلقیمت (ریال)
12000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه249,550
6000*1250کاویانفابريكکارخانه201,380
6000*1250کاویانفابريكبنگاه تهران216,150
6000*1500کاویانفابريكکارخانه227,070
6000*1500کاویانفابريكبنگاه تهران231,750
6000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه249,550
6000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران249,090

قیمت ورق سیاه 45 (1401/10/13)

سایزبرندحالتمحل تحویلقیمت (ریال)
6000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه249,550
6000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران247,250

قیمت ورق سیاه 50 (1401/10/13)

سایزبرندحالتمحل تحویلقیمت (ریال)
12000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه265,140
12000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران270,190
6000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه265,140

قیمت ورق سیاه 60 (1401/10/13)

سایزبرندحالتمحل تحویلقیمت (ریال)
6000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه265,140
6000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران270,190

قیمت ورق سیاه 70 (1401/10/13)

سایزبرندحالتمحل تحویلقیمت (ریال)
6000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه265,140
6000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران270,280

قیمت ورق سیاه 80 (1401/10/13)

سایزبرندحالتمحل تحویلقیمت (ریال)
6000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه265,140
6000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران270,280