آهن صدرا

با ما تماس بگیرید
با ما تماس بگیرید
۰۲۱۸۸۱۷۳۶۹۳

لیست قیمت انواع لوله درزدار

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی نامفهوم از صنعت چاپ طراحان گرافیک است.

قیمت لوله درزدار ضخامت 2

سایزضخامتحالتاستانداردمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)
1/2 2 اینچ26 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/125,116,980
1 اینچ26 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/122,491,750
1 1/4 اینچ26 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/123,169,500
3 1/2 اینچ26 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/128,023,420
1/2 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12270,650
1/2 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12264,230
1/2 اینچ26 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/121,694,390
3/4 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12264,230
3/4 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12270,650
3/4 اینچ26 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/121,824,320
1 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12268,810
1 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12262,390
1/2 1 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12262,390
1/4 1 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12262,390
2 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12262,390
2 اینچ26 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/124,534,980
1/2 2 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12262,390
3 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12262,390
3 اینچ26 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/126,777,550
4 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12262,390

قیمت لوله درزدار ضخامت 2.5

سایزضخامتحالتاستانداردمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)
1 اینچ2.56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/122,990,100
3/4 اینچ2.5شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/122,267,890
1/2 اینچ2.5شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/121,842,670
4 اینچ2.56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/1210,415,490
1/2 اینچ2.56 متریتست گاز خانگیکارخانهکیلوگرم1401/10/12274,320
3/4 اینچ2.5شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/122,362,390
1/2 اینچ2.5شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/121,880,460
1 اینچ2.56 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/122,669,730
1/2 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12259,640
1/2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12266,060
1/2 اینچ2.56 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/122,142,900
3/4 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12259,640
3/4 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12266,060
3/4 اینچ2.56 متریتست گاز خانگیکارخانهکیلوگرم1401/10/12274,320
3/4 اینچ2.56 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/122,491,750
1 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12264,230
1/2 1 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
1/2 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12264,230
1/4 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12264,230
1/4 1 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
1/4 1 اینچ2.56 متریDIN2440بنگاه تهرانشاخه1401/10/123,986,790
2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12264,230
2 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
2 اینچ2.56 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/125,581,510
1/2 2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12264,230
1/2 2 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
1/2 2 اینچ2.56 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/126,976,890
1/2 3 اینچ2.56 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/129,104,660
3 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
3 اینچ2.56 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/127,475,230
4 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
5 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
5 اینچ2.56 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/1212,957,070
6 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
6 اینچ2.56 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/1214,683,490

قیمت لوله درزدار ضخامت 2.8

سایزضخامتحالتاستانداردمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)
1/2 اینچ2.86 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/122,135,780
1/4 1 اینچ2.86 متریتست گاز خانگیکارخانهکیلوگرم1401/10/12274,320
1/4 1 اینچ2.8شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/124,299,550
1/2 اینچ2.8شاخه 6 متریتست گاز APIبنگاه تهرانشاخه1401/10/122,248,130
1 اینچ2.86 متریتست گاز خانگیکارخانهکیلوگرم1401/10/12274,320
2-Jan2.8شاخه 6 متریتست گاز APIبنگاه تهرانشاخه1401/10/122,453,940
1/2 1 اینچ2.8شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/124,724,780
1 اینچ2.8شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/123,260,100
1/2 اینچ2.86 متریتست گاز APIکارخانهکیلوگرم1401/10/12286,700
3/4 اینچ2.8شاخه 6 متریتست گاز APIبنگاه تهرانشاخه1401/10/122,810,680
3 اینچ2.8شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/128,788,080
2 اینچ2.8شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/126,236,700
4 اینچ2.8شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/1211,150,460

قیمت لوله درزدار ضخامت 2.9

سایزضخامتحالتاستانداردمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)
3/4 اینچ2.96 متریتست گاز APIکارخانهکیلوگرم1401/10/12286,700
2 اینچ2.96 متریتست گاز APIکارخانهکیلوگرم1401/10/12284,410
3/4 اینچ2.9شاخه 6 متریتست گاز APIبنگاه تهرانشاخه1401/10/123,156,610

قیمت لوله درزدار ضخامت 3

سایزضخامتحالتاستانداردمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)
6 اینچ3شاخه 6 متریتست گاز خانگیبنگاه تهرانشاخه1401/10/1219,350,460
1/2 1 اینچ3شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/125,339,000
5 اینچ3شاخه 6 متریتست گاز خانگیبنگاه تهرانشاخه1401/10/1216,018,350
3 اینچ36 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/1210,166,320
1 اینچ36 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/123,588,120
1/4 1 اینچ36 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/124,784,150
2 1/2 اینچ36 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/128,372,260
4 اینچ36 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/1212,458,720
3 اینچ3شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/129,401,840
1 اینچ3شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/123,590,830
1/4 1 اینچ3شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/124,535,780
1 اینچ36 متریتست گاز APIکارخانهکیلوگرم1401/10/12284,410
1 1/4 اینچ36 متریتست گاز خانگیکارخانهکیلوگرم1401/10/12274,320
4 اینچ3شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/1212,000,920
1 اینچ36 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
1 اینچ36 متریتست گاز خانگیبنگاه تهرانکیلوگرم1401/10/12274,320
1/2 1 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12264,230
1/2 1 اینچ36 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
1/2 1 اینچ36 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/125,681,180
1 1/4 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12264,230
1 1/4 اینچ36 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
2 اینچ36 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
2 اینچ36 متریتست گاز خانگیکارخانهکیلوگرم1401/10/12274,320
2 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12264,230
2 اینچ36 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/126,628,040
2 اینچ36 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/126,628,040
1/2 2 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12264,230
1/2 2 اینچ36 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
1/2 2 اینچ36 متریتست گاز خانگیکارخانهکیلوگرم1401/10/12274,320
3 اینچ36 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
3 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12264,230
3 اینچ36 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/1210,166,320
4 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12264,230
4 اینچ36 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
4 اینچ36 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/1212,757,730
5 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12264,230
5 اینچ36 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
5 اینچ36 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/1215,448,810
6 اینچ36 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
6 اینچ36 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/1217,353,220

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.3

سایزضخامتحالتاستانداردمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)
1 اینچ3.36 متریتست گاز APIکارخانهکیلوگرم1401/10/12284,410

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.5

سایزضخامتحالتاستانداردمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)
1/2 1 اینچ3.56 متریتست گاز خانگیکارخانهکیلوگرم1401/10/12274,320
3 اینچ3.5شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/1210,913,770
3 اینچ3.56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/1212,359,050
2 اینچ3.56 متریتست گاز خانگیکارخانهکیلوگرم1401/10/12274,320
1/2 2 اینچ3.5شاخه 6 متریتست گاز APIبنگاه تهرانشاخه1401/10/1211,976,320
2 اینچ3.5شاخه 6 متریتست گاز APIبنگاه تهرانشاخه1401/10/128,809,860
3 اینچ3.5شاخه 6 متریتست گاز APIبنگاه تهرانشاخه1401/10/1213,080,440
2 اینچ3.5شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/127,795,880
1/2 2 اینچ3.5شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/129,166,060
2 1/2 اینچ3.56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/1210,365,660
4 اینچ3.5شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/1213,843,580

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.6

سایزضخامتحالتاستانداردمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)
1/4 1 اینچ3.66 متریتست گاز APIکارخانهکیلوگرم1401/10/12284,410

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.7

سایزضخامتحالتاستانداردمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)
1/2 1 اینچ3.76 متریتست گاز APIکارخانهکیلوگرم1401/10/12284,410
1/2 1 اینچ3.76 متریتست گاز APIبنگاه تهرانشاخه1401/10/127,729,360
1/4 1 اینچ3.76 متریتست گاز APIبنگاه تهرانشاخه1401/10/126,561,850

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.9

سایزضخامتحالتاستانداردمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)
2 اینچ3.9شاخه 6 متریتست گاز APIبنگاه تهرانشاخه1401/10/1210,161,670
1/2 2 اینچ3.96 متریتست گاز APIبنگاه تهرانشاخه1401/10/1213,080,440

قیمت لوله درزدار ضخامت 4

سایزضخامتحالتاستانداردمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)
3 1/2 اینچ46 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/1217,442,210
1/2 2 اینچ4شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/1210,913,770
5 اینچ4شاخه 6 متریتست گاز خانگیبنگاه تهرانشاخه1401/10/1220,917,440
3 اینچ46 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/1214,153,110
6 اینچ46 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/1226,910,830
2 1/2 اینچ46 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/1212,159,710
2 اینچ46 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/128,365,140
346 متریتست گاز APIبنگاه تهرانشاخه1401/10/1214,593,880
4 اینچ4شاخه 6 متریتست گاز APIبنگاه تهرانشاخه1401/10/1218,917,990
6 اینچ4شاخه 6 متریتست گاز خانگیبنگاه تهرانشاخه1401/10/1224,757,800
44شاخه 6 متریتست گاز APIبنگاه تهرانشاخه1401/10/1219,782,810
4 اینچ4شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/1216,489,450
3 اینچ4شاخه 6 متریتست گازبنگاه تهرانشاخه1401/10/1212,756,890
2 اینچ46 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12270,650
2 اینچ46 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
1/2 2 اینچ46 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
1/2 2 اینچ46 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
1/2 2 اینچ46 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12270,650
3 اینچ46 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
3 اینچ46 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12270,650
4 اینچ46 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
4 اینچ46 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12270,650
4 اینچ46 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/1218,438,900
5 اینچ46 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12270,650
5 اینچ46 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
5 اینچ46 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/1220,467,890
6 اینچ46 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12257,800
6 اینچ46 متریتست آبکارخانهکیلوگرم1401/10/12270,650

قیمت لوله درزدار ضخامت 5

سایزضخامتحالتاستانداردمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)
3 اینچ56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/1219,435,600
4 اینچ56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/1224,419,090
5 اینچ56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12276,150
1/2 2 اینچ56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12276,150
6 اینچ56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/1235,881,110
6 اینچ56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12276,150
4 اینچ56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12276,150
3 اینچ56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12276,150
5 اینچ56 متری-بنگاه تهرانشاخه1401/10/1228,477,070

قیمت لوله درزدار ضخامت 6

سایزضخامتحالتاستانداردمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)
4 اینچ66 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12276,150
6 اینچ66 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12276,150
6 اینچ66 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/1240,366,240
1/2 2 اینچ66 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12276,150
4 اینچ66 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/1231,591,750
5 اینچ66 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12276,150
3 اینچ66 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم1401/10/12276,150
5 اینچ66 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه1401/10/1236,877,800