استعلام قیمت

قیمت ورق استیل

قیمت ورق استنلس استیل (Stainless-steel sheet) را در ضخامت های مختلف می‌توانید در جدول های این صفحه مشاهده کنید. انواع ورق استیل به صورت آلیاژ استیل 304 ، آلیاژ استیل 316 و… عرضه می‌شود.

درخواست پیش فاکتور

برای استعلام قیمت و دریافت پیش فاکتور ، لیست و یا صورت کالا خود را ارسال کنین تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم

قیمت ورق استیل 304L تاریخ : 1403/05/02

ضخامتابعادحالتقیمت (ریال)
0.31000رول1,700,000
11000رول1,640,000
1.251000رول1,670,000
1.51000رول1,650,000
21000رول1,610,000
2.51000رول1,660,000
31000رول1,630,000
41000رول1,640,000
51000رول1,640,000
61000رول1,680,000
81000رول1,680,000
11250رول1,640,000
1.251250رول1,670,000
2.51250رول1,650,000
41250رول1,640,000
51250رول1,640,000
61250رول1,680,000
81250رول1,680,000
101250رول1,700,000
11500رول1,610,000
21500رول1,600,000
31500رول1,590,000
41500رول1,590,000
51500رول1,600,000
61500رول1,600,000
81500رول1,590,000
11000*2000شیت1,650,000
1.251000*2000شیت1,680,000
1.51000*2000شیت1,660,000
21000*2000شیت1,620,000
2.51000*2000شیت1,670,000
41000*2000شیت1,650,000
51000*2000شیت1,650,000
61000*2000شیت1,680,000
81000*2000شیت1,690,000
101000*2000شیت1,720,000
121000*2000شیت1,730,000
151000*2000شیت1,700,000
11250*2500شیت1,650,000
1.251250*2500شیت1,680,000
21250*2500شیت1,600,000
31250*2500شیت1,630,000
41250*2500شیت1,650,000
61250*2500شیت1,680,000
101250*2500شیت1,710,000
11500*3000شیت1,660,000
1.251500*3000شیت1,690,000
2.51500*3000شیت1,640,000
31500*3000شیت1,620,000
41500*3000شیت1,640,000
51500*3000شیت1,610,000
61500*3000شیت1,620,000
81500*3000شیت1,610,000
121500*3000شیت1,620,000
151500*3000شیت1,660,000
201500*3000شیت1,790,000
2.51500*6000شیت1,630,000
31500*6000شیت1,620,000
41500*6000شیت1,610,000
51500*6000شیت1,610,000
61500*6000شیت1,620,000
61500*6000شیت1,620,000
81500*6000شیت1,610,000
101500*6000شیت1,610,000
121500*6000شیت1,610,000
151500*6000شیت1,660,000
201500*6000شیت1,780,000

برای مطالعه محتوا ورق استیل 304 کلیک کنید.

جدول قیمت ورق استیل 316L تاریخ : 1403/05/02

ضخامتابعادحالتقیمت ( ریال )
11000رول2,790,000
1.51000رول2,820,000
2.51000رول2,750,000
31000رول2,750,000
61000رول2,750,000
101000رول2,810,000
11250رول2,820,000
21250رول2,740,000
51250رول2,750,000
61250رول2,750,000
11500رول2,380,000
31500رول2,730,000
51500رول2,730,000
101500رول2,750,000
121500رول2,780,000
11000*2000شیت2,800,000
1.51000*2000شیت2,830,000
21000*2000شیت2,750,000
2.51000*2000شیت2,760,000
31000*2000شیت2,760,000
41000*2000شیت2,760,000
61000*2000شیت2,760,000
81000*2000شیت2,760,000
101000*2000شیت2,820,000
151000*2000شیت2,880,000
201000*2000شیت2,880,000
11250*2500شیت2,830,000
1.51250*2500شیت2,830,000
21250*2500شیت2,750,000
41250*2500شیت2,760,000
51250*2500شیت2,760,000
61250*2500شیت2,760,000
81250*2500شیت2,760,000
1.51500*3000شیت2,820,000
1.51500*3000شیت2,800,000
21500*3000شیت2,740,000
2.51500*3000شیت2,770,000
31500*3000شیت2,760,000
41500*3000شیت2,760,000
51500*3000شیت2,750,000
61500*3000شیت2,760,000
81500*3000شیت2,760,000
101500*3000شیت2,790,000
151500*3000شیت2,860,000
41500*6000شیت2,740,000
51500*6000شیت2,740,000
61500*6000شیت2,740,000
81500*6000شیت2,740,000
101500*6000شیت2,780,000
121500*6000شیت2,780,000
151500*6000شیت2,840,000
201500*6000شیت2,860,000

جدول قیمت ورق استیل 310 تاریخ : 1403/05/02

ضخامتابعادحالتقیمت (ریال)
21000رولتماس بگیرید
11000رولتماس بگیرید
11250رولتماس بگیرید
21250رولتماس بگیرید
31250رولتماس بگیرید
101250رولتماس بگیرید
121250رولتماس بگیرید
61500رولتماس بگیرید
51500رولتماس بگیرید
31500رولتماس بگیرید
41500رولتماس بگیرید
81500رولتماس بگیرید
101500رولتماس بگیرید
121500رولتماس بگیرید
151500رولتماس بگیرید
201500رولتماس بگیرید
21000*2000شیتتماس بگیرید
31000*2000شیتتماس بگیرید
41000*2000شیتتماس بگیرید
51000*2000شیتتماس بگیرید
61000*2000شیتتماس بگیرید
41500*3000شیتتماس بگیرید
51500*3000شیتتماس بگیرید
61500*3000شیتتماس بگیرید
101500*3000شیتتماس بگیرید
121500*3000شیتتماس بگیرید
151500*3000شیتتماس بگیرید
201500*3000شیتتماس بگیرید
21500*6000شیتتماس بگیرید
31500*6000شیتتماس بگیرید
41500*6000شیتتماس بگیرید
51500*6000شیتتماس بگیرید
61500*6000شیتتماس بگیرید
81500*6000شیتتماس بگیرید
101500*6000شیتتماس بگیرید
121500*6000شیتتماس بگیرید
151500*6000شیتتماس بگیرید
201500*6000شیتتماس بگیرید

جدول قیمت ورق استیل 310s تاریخ : 1403/05/02

ضخامتابعادحالتقیمت (ریال)
21000رولتماس بگیرید
11000رولتماس بگیرید
11250رولتماس بگیرید
21250رولتماس بگیرید
31250رولتماس بگیرید
101250رولتماس بگیرید
121250رولتماس بگیرید
61500رولتماس بگیرید
51500رولتماس بگیرید
31500رولتماس بگیرید
41500رولتماس بگیرید
81500رولتماس بگیرید
101500رولتماس بگیرید
121500رولتماس بگیرید
151500رولتماس بگیرید
201500رولتماس بگیرید
21000*2000شیتتماس بگیرید
31000*2000رولتماس بگیرید
41000*2000شیتتماس بگیرید
51000*2000شیتتماس بگیرید
61000*2000شیتتماس بگیرید
41500*3000شیتتماس بگیرید
51500*3000شیتتماس بگیرید
61500*3000شیتتماس بگیرید
101500*3000شیتتماس بگیرید
121500*3000شیتتماس بگیرید
151500*3000شیتتماس بگیرید
201500*3000شیتتماس بگیرید
21500*6000شیتتماس بگیرید
31500*6000رولتماس بگیرید
41500*6000شیتتماس بگیرید
51500*6000شیتتماس بگیرید
61500*6000شیتتماس بگیرید
81500*6000شیتتماس بگیرید
101500*6000شیتتماس بگیرید
121500*6000شیتتماس بگیرید
151500*6000شیتتماس بگیرید
201500*6000شیتتماس بگیرید

جدول قیمت ورق استیل 309 تاریخ : 1403/05/02

ضخامتابعادحالتقیمت (ریال)
21000رولتماس بگیرید
11000رولتماس بگیرید
11250رولتماس بگیرید
21250رولتماس بگیرید
31250رولتماس بگیرید
101250رولتماس بگیرید
121250رولتماس بگیرید
61500رولتماس بگیرید
51500رولتماس بگیرید
31500رولتماس بگیرید
41500رولتماس بگیرید
81500رولتماس بگیرید
101500رولتماس بگیرید
121500رولتماس بگیرید
151500رولتماس بگیرید
201500رولتماس بگیرید
21000*2000شیتتماس بگیرید
31000*2000رولتماس بگیرید
41000*2000شیتتماس بگیرید
51000*2000شیتتماس بگیرید
61000*2000شیتتماس بگیرید
41500*3000شیتتماس بگیرید
51500*3000شیتتماس بگیرید
61500*3000شیتتماس بگیرید
101500*3000شیتتماس بگیرید
121500*3000شیتتماس بگیرید
151500*3000شیتتماس بگیرید
201500*3000شیتتماس بگیرید
21500*6000شیتتماس بگیرید
31500*6000رولتماس بگیرید
41500*6000شیتتماس بگیرید
51500*6000شیتتماس بگیرید
61500*6000شیتتماس بگیرید
81500*6000شیتتماس بگیرید
101500*6000شیتتماس بگیرید
121500*6000شیتتماس بگیرید
151500*6000شیتتماس بگیرید
201500*6000شیتتماس بگیرید

جدول قیمت ورق استیل 309s تاریخ : 1403/05/02

ضخامتابعادحالتقیمت (ریال)
21000رولتماس بگیرید
11000رولتماس بگیرید
11250رولتماس بگیرید
21250رولتماس بگیرید
31250رولتماس بگیرید
101250رولتماس بگیرید
121250رولتماس بگیرید
61500رولتماس بگیرید
51500رولتماس بگیرید
31500رولتماس بگیرید
41500رولتماس بگیرید
81500رولتماس بگیرید
101500رولتماس بگیرید
121500رولتماس بگیرید
151500رولتماس بگیرید
201500رولتماس بگیرید
21000*2000شیتتماس بگیرید
31000*2000رولتماس بگیرید
41000*2000شیتتماس بگیرید
51000*2000شیتتماس بگیرید
61000*2000شیتتماس بگیرید
41500*3000شیتتماس بگیرید
51500*3000شیتتماس بگیرید
61500*3000شیتتماس بگیرید
101500*3000شیتتماس بگیرید
121500*3000شیتتماس بگیرید
151500*3000شیتتماس بگیرید
201500*3000شیتتماس بگیرید
21500*6000شیتتماس بگیرید
31500*6000رولتماس بگیرید
41500*6000شیتتماس بگیرید
51500*6000شیتتماس بگیرید
61500*6000شیتتماس بگیرید
81500*6000شیتتماس بگیرید
101500*6000شیتتماس بگیرید
121500*6000شیتتماس بگیرید
151500*6000شیتتماس بگیرید
201500*6000شیتتماس بگیرید

جدول قیمت ورق استیل 321 تاریخ : 1403/05/02

ضخامتابعادحالتقیمت (ریال)
31000*2000شیت2,680,000
51000*2000شیت2,640,000
1.51250*2500شیت2,690,000
1.51500*3000شیت2,710,000
51500*6000شیت2,610,000
61500*6000شیت2,600,000
81500*6000شیت2,600,000
101500*6000شیت2,660,000
121500*6000شیت2,670,000
141500*6000شیت2,680,000
201500*6000شیت2,750,000

جدول قیمت ورق استیل 430 تاریخ :1403/05/02

ضخامتابعادحالتقیمت (ریال)
0.41000رول1,040,000
0.61000رول1,040,000
0.71000رول1,040,000
0.81000رول1,040,000
1.21000رول1,070,000
1.51000رول1,070,000
21000رول1,000,000
0.31250رول1,060,000
0.71250رول1,050,000
0.81250رول1,050,000
1.51250رول1,060,000
31500رول1,000,000
0.31000*2000شیت1,050,000
0.51000*2000شیت1,050,000
0.61000*2000شیت1,050,000
0.71000*2000شیت1,050,000
0.81000*2000شیت1,050,000
11000*2000شیت1,020,000
1.21000*2000شیت1,080,000
1.51000*2000شیت1,080,000
21000*2000شیت1,010,000
31000*2000شیت1,000,000
0.61220*2440شیت1,060,000
21220*2440شیت1,010,000
0.31250*2500شیت1,070,000
1.21250*2500شیت1,070,000
21250*2500شیت1,010,000
31500*3000شیت1,020,000

جدول قیمت ورق استیل 410 تاریخ : 1403/05/02

ضخامتابعادحالتقیمت (ریال)
21000رولتماس بگیرید
11000رولتماس بگیرید
11250رولتماس بگیرید
21250رولتماس بگیرید
31250رولتماس بگیرید
101250رولتماس بگیرید
121250رولتماس بگیرید
61500رولتماس بگیرید
51500رولتماس بگیرید
31500رولتماس بگیرید
41500رولتماس بگیرید
81500رولتماس بگیرید
101500رولتماس بگیرید
121500رولتماس بگیرید
151500رولتماس بگیرید
201500رولتماس بگیرید
21000*2000شیتتماس بگیرید
31000*2000رولتماس بگیرید
41000*2000شیتتماس بگیرید
51000*2000شیتتماس بگیرید
61000*2000شیتتماس بگیرید
41500*3000شیتتماس بگیرید
51500*3000شیتتماس بگیرید
61500*3000شیتتماس بگیرید
101500*3000شیتتماس بگیرید
121500*3000شیتتماس بگیرید
151500*3000شیتتماس بگیرید
201500*3000شیتتماس بگیرید
21500*6000شیتتماس بگیرید
31500*6000رولتماس بگیرید
41500*6000شیتتماس بگیرید
51500*6000شیتتماس بگیرید
61500*6000شیتتماس بگیرید
81500*6000شیتتماس بگیرید
101500*6000شیتتماس بگیرید
121500*6000شیتتماس بگیرید
151500*6000شیتتماس بگیرید
201500*6000شیتتماس بگیرید

جدول قیمت ورق استیل 420 تاریخ : 1403/05/02

ضخامتابعادحالتقیمت (ریال)
21000رولتماس بگیرید
11000رولتماس بگیرید
11250رولتماس بگیرید
21250رولتماس بگیرید
31250رولتماس بگیرید
101250رولتماس بگیرید
121250رولتماس بگیرید
61500رولتماس بگیرید
51500رولتماس بگیرید
31500رولتماس بگیرید
41500رولتماس بگیرید
81500رولتماس بگیرید
101500رولتماس بگیرید
121500رولتماس بگیرید
151500رولتماس بگیرید
201500رولتماس بگیرید
21000*2000شیتتماس بگیرید
31000*2000رولتماس بگیرید
41000*2000شیتتماس بگیرید
51000*2000شیتتماس بگیرید
61000*2000شیتتماس بگیرید
41500*3000شیتتماس بگیرید
51500*3000شیتتماس بگیرید
61500*3000شیتتماس بگیرید
101500*3000شیتتماس بگیرید
121500*3000شیتتماس بگیرید
151500*3000شیتتماس بگیرید
201500*3000شیتتماس بگیرید
21500*6000شیتتماس بگیرید
31500*6000رولتماس بگیرید
41500*6000شیتتماس بگیرید
51500*6000شیتتماس بگیرید
61500*6000شیتتماس بگیرید
81500*6000شیتتماس بگیرید
101500*6000شیتتماس بگیرید
121500*6000شیتتماس بگیرید
151500*6000شیتتماس بگیرید
201500*6000شیتتماس بگیرید

ورق استیل

ورق‌های استیل نوعی فولادهای ضدزنگ هستند که به دلیل داشتن مزایای بی‌شمار، در صنایع مختلف چون صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، ساختمانی، نساجی، دکوراتیو، برق و الکترونیک و… کاربرد دارند. از ویژگی‌های این نوع ورق فلزی می‌توان ظاهر براق و زیبا، قابلیت شکل‌پذیری و جوش‌پذیری عالی، استحکام بالا و قابلیت بازیافت آن اشاره کرد. ورق‌های استیل طی مراحلی چون ذوب‌ شدن مواد اولیه، نوردهای سرد و گرم، ریخته‌گری و فرآیندهای تکمیلی چون آنیلینگ و اسیدشویی ساخته می‌شوند. قیمت این ورق‌ها نیز براساس فاکتورهایی چون نوع گرید، ضخامت و ابعاد ورق، نام برند، کیفیت سطح ورق، قیمت مواد اولیه و… تعیین می‌گردد.

ورق استیل؛ متریال چندمنظوره و مقاوم در برابر خوردگی

اهمیت ورق استیل در صنایع چیست؟

ورق‌ های استیل بخش جدایی‌ناپذیر صنایع متعددی هستند که نقش مهمی در ساخت‌وساز، تولید، خودروسازی و بسیاری از بخش‌های دیگر ایفا می‌کنند. این متریال چندمنظوره و بادوام از جنس فولاد، به‌صورت آلیاژی محکم و چکش‌خوار از آهن و کربن ساخته شده است. ورق‌های فولادی به دلیل استحکام و تطبیق‌پذیری استثنایی خود به یک ماده اصلی در فرایندهای ساخت مدرن تبدیل شده‌اند.

در صنعت ساختمان‌سازی، ورق‌ های استیل به طور گسترده برای اهداف مختلف استفاده می‌شود. آن‌ها پایه و اساس ساختمان‌ها، پل‌ها و سایر پروژه‌های زیربنایی را تشکیل می‌دهند و استحکام، ثبات و مقاومت در برابر نیروهای خارجی را فراهم می‌کنند. علاوه بر این، ورق‌ استیل به دلیل ویژگی مقاومت در برابر آتش شناخته می‌شود و آن را به گزینه‌ای ارجح برای ساخت سازه‌های مقاوم در برابر آتش تبدیل می‌کند.

صنایع تولیدی به‌شدت به ورق‌های فولادی برای ساخت محصولات و اجزای مختلف متکی هستند. از ماشین‌آلات و لوازم خانگی گرفته تا ابزار و تجهیزات، ورق‌ های استیل برای تولید محصولات بادوام و باکیفیت استفاده می‌شوند. توانایی آن‌ها در قالب‌گیری و شکل‌دهی آسان به تولید‌کنندگان اجازه می‌دهد تا به طرح‌های پیچیده و مشخصات دقیق دست پیدا کرده و از تولید کالاهای قابل اعتماد و بادوام به بهترین شکل اطمینان حاصل کنند.

در بخش خودروسازی، ورق‌ های استیل برای ساخت بدنه و فریم وسایل نقلیه ضروری هستند. استفاده از ورق استیل در خودروسازی ایمنی، دوام و مقاومت فوق‌العاده‌ای در برابر ضربه ایجاد می‌کند. علاوه بر این، ویژگی‌های مقاوم در برابر خوردگی آن‌ها به طول عمر خودروها کمک کرده و آن‌ها را به انتخابی ارجح برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تبدیل می‌کند.

انواع آلیاژ های ورق استیل در بازار

آلیاژ ورق‌های استیل براساس ساختار، در دسته‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود که عبارتند از:

 • آلیاژهای آستنیتی: این نوع آلیاژ حاوی 6 الی 35 درصد نیکل و 10 الی 26 درصد کروم است. وجود نیکل در ساختار این ورق استیل سبب بهبود وضعیت شکل‌پذیری و جوش‌پذیری آن شده است. از انواع ورق‌ استیل آستنیتی می‌توان به ورق‌های استیل 304، 309، 316 و 321 اشاره کرد.
 • آلیاژهای فریتی: ورق‌های استیل فریتی حاوی 16 الی 18 درصد کروم و نیکل به میزان کم‌تر از 3 درصد هستند. عدم وجود نیکل سبب ضعیف ‌شدن فرآیند جوش‌پذیری این نوع ورق استیل شده است. این دسته از ورق‌های استیل شامل ورق‌های 409، 410، 430 و 434 می‌شوند.
 • آلیاژهای مارتنزیتی: این نوع آلیاژهای ورق استیل حاوی 3 درصد نیکل و 12 الی 18 درصد کروم هستند. از انواع گریدهای این دسته می‌توان به ورق‌های استیل 440، 420 و 416 اشاره کرد.
 • آلیاژهای دوپلکس: آلیاژهای دوپلکس ترکیبی از آلیاژهای فریتی و آستنیتی هستند. ساختار دوگانه این نوع آلیاژ ورق استیل سبب افزایش مقاومت ورق در برابر عواملی چون خوردگی شده است. ورق‌های استیل 2205 و 318 جزء این دسته محسوب می‌شوند.
 • آلیاژهای رسوبی سخت ‌شده: برای تولید این نوع آلیاژهای ورق استیل از ترکیب عناصری چون آلومینیوم، تیتانیوم و مس استفاده می‌شود. ورق‌های استیل 17-4PH، 630 و AM3-5 در این دسته قرار دارند.

انواع ورق‌های استیل موجود در بازار

ویژگی‌های ورق‌ استیل

 • مقاوم در برابر خوردگی: ورق‌های استیل به دلیل داشتن ترکیباتی از کرم در برابر رطوبت، هوا، خوردگی و مواد شیمیایی مقاوم هستند.
 • استحکام: ورق استیل استحکام بالایی در برابر فشار، کشش و ضربه دارد.
 • جوش‌پذیری و شکل‌پذیری: ورق‌های استیل قابلیت جوش‌پذیری و شکل‌پذیری بسیار بالایی دارند و باعث سهولت فرآیند شکل‌دهی در جوش‌کاری می‌شوند.
 • قابل بازیافت: ورق استیل کاملاً قابل بازیافت است و این امر موجب حفاظت از سلامت محیط ‌زیست می‌شود.
 • ظاهر زیبا: ورق‌های استیل ظاهری براق و زیبا دارند و برای استفاده در صنایع مختلف مانند دکوراتیو و معماری بسیار پرکاربرد هستند.

ویژگی‌های ورق‌های فولادی

کاربردهای رایج ورق استیل

به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد ورق‌های استیل، کاربردهای متعددی برای آنها در صنایع مختلف وجود دارد. در ادامه با رایج‌ترین کاربرد این متریال در صنایع مختلف آشنا می‌شویم.

کاربرد ورق استیل در ساخت‌ و ساز و راه‌سازی

ورق استیل به طور گسترده در صنعت ساخت‌وساز برای سازه‌هایی مانند ساختمان‌ها، پل‌ها و بزرگراه‌ها استفاده می‌شود. این متریال استحکام، دوام و پایداری مناسبی را فراهم می‌کنند و برای تحمل بارهای سنگین و شرایط آب‌وهوایی سخت ایده‌آل هستند.

کاربرد ورق استیل در صنعت خودروسازی

ورق‌های استیل از جمله متریال ضروری در ساخت خودرو هستند. آن‌ها به دلیل مقاومت بسیار بالا در برابر فشار، مقاومت در برابر ضربه و توانایی تبدیل‌شدن به اشکال پیچیده برای پانل‌های بدنه، شاسی و قسمت‌های مختلف دیگر استفاده می‌شوند.

صنعت خودروسازی

کاربرد ورق استیل در صنعت تولید و ساخت

ورق استیل نقش مهمی در فرایندهای صنایع تولید و ساخت ایفا می‌کند. این متریال برای ساخت و تولید ماشین‌آلات، تجهیزات، لوازم خانگی و مبلمان استفاده می‌شوند. ورق‌ های استیل را می‌توان به راحتی برش داد، شکل داد و جوش داد و آن‌ها را به انتخابی برتر برای سفارشی‌سازی تبدیل کرد.

کاربرد ورق استیل در صنایع انرژی و تولید برق

ورق‌ های استیل در بخش انرژی برای کاربردهایی مانند خطوط لوله، مخازن ذخیره‌سازی و تجهیزات تولید برق استفاده می‌شوند. آن‌ها در برابر خوردگی مقاومت کرده و یکپارچگی ساختاری را ارائه می‌دهند و عملکرد ایمن و کارآمد نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های نفت را تضمین می‌کنند.

کاربرد ورق استیل در صنایع هوافضا و دفاعی

ورق‌ های استیل در صنایع هوافضا و دفاعی برای ساخت قطعات هواپیما، موشک و سایر وسایل نقلیه کاربرد دارند. استحکام بالا، مقاومت در برابر حرارت و استحکام بسیار زیاد در برابر شرایط سخت، آن‌ها را به ضرورتی در این بخش تبدیل می‌کند.

کاربرد ورق استیل در لوازم خانگی و کالاهای مصرفی

ورق استیل به طور گسترده در ساخت لوازم خانگی مانند یخچال، فر، ماشین لباسشویی و سایر موارد مشابه استفاده می‌شود. این متریال دوام، مقاومت در برابر گرما و سطحی براق و استریل را ارائه می‌دهند و ارزش و کارایی مناسبی را به کالاهای مصرفی می‌افزایند.

تشخیص ورق استیل تقلبی و اصل

هنگام خرید ورق استیل بهتر است به مدارک و گواهینامه‌های محصول توجه نمایید تا بتوانید جنس اصل را از تقلبی تشخیص دهید. سایر روش‌های تشخیص ورق استیل تقلبی نیز به شرح زیر هستند:

 • ورق‌های استیل اصل سطحی صاف‌‌، بدون لکه، براق، ناهموار یا موج‌دار دارند. در صورت مشاهده لکه، زنگ‌زدگی یا خط‌وخش روی ورق استیل، از خرید آن امتناع ورزید.
 • ضخامت‌ ورق‌های استیل تقلبی در تمامی نقاط ورق یکسان نیست؛ از این‌رو هنگام خرید می‌توانید به بررسی وضعیت ضخامت ورق بپردازید.
 • عمده گریدهای ورق استیل ضدزنگ نیستند و در صورت چسبیدن آهنربا به ورق، می‌توان گفت که آن ورق استیل، تقلبی است.
 • برای تشخیص ورق استیل تقلبی می‌توانید از دستگاه سنگ فرز استفاده کنید. جرقه ورق‌های استیل تقلبی به صورت پراکنده و کوتاه خواهد بود.

جدیدترین فناوری تولید ورق استیل در ایران

تفاوت ورق استیل و ورق سیاه

ورق‌های استیل و سیاه هر دو از پرکاربردترین ورق‌های فلزی هستند که تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند. از جمله این تفاوت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • جنس: ورق استیل از ترکیب آلیاژ، نیکل و کروم ساخته می‌شود؛ اما ورق‌های سیاه از ترکیب عناصری چون آلیاژ آهن و کربن به وجود می‌آیند.
 • استحکام: استحکام ورق‌‌های سیاه و مقاومت مکانیکی آن‌ها کم‌تر از ورق‌های استیل است.
 • ظاهر: ورق‌های استیل ظاهری زیبا و براق با رنگ نقره‌ای دارند؛ اما ورق‌های سیاه دارای ظاهری تیره و با رنگ سیاه هستند.
 • شکل‌پذیری: ورق‌های استیل در مقایسه با فولاد سیاه قدرت شکل‌پذیری بیشتری دارند.
 • مقاومت در برابر خوردگی: ورق استیل در برابر عوامل محیطی چون خوردگی، رطوبت و مواد شیمیایی بسیار مقاوم است؛ اما ورق سیاه مقاومت کم‌تری در برابر این عوامل دارد.
 • قیمت: قیمت ورق‌های سیاه کم‌تر از ورق‌های استیل است.

نکاتی برای نگهداری صحیح ورق‌های استیل

 ورق‌های استیل متریال‌هایی بادوام و چندمنظوره هستند، اما برای حفظ کیفیت خود نیاز به توجه دقیق دارند.  در مرحله اول، هنگام کار با ورق‌ های استیل، استفاده از وسایل حفاظتی مناسب مانند دستکش و عینک ایمنی برای جلوگیری از صدمه به آن‌ها مهم است. این متریال فولادی می‌تواند لبه‌های تیز یا سطوح ناهموار داشته باشند، بنابراین رعایت اقدامات احتیاطی ضرورت دارد.

وقتی صحبت از انبار کردن به میان می‌آید، توصیه می‌شود ورق‌ های استیل را در مکانی خشک و دارای تهویه مناسب نگهداری کنید. رطوبت می‌تواند منجر به خوردگی فولاد شود و به طور قابل توجهی کیفیت فولاد را کاهش خواهد داد. علاوه بر این، نگهداری ورق‌های استیل دور از نور مستقیم خورشید و دمای شدید برای جلوگیری از تاب برداشتن یا اعوجاج بسیار مهم است.

برای جلوگیری از خراشیدگی و آسیب به سطح ورق‌های فولادی، این متریال باید با استفاده از قفسه‌ها یا پالت‌های مناسب در حالت عمودی نگهداری شوند. این روش تضمین می‌کند که وزن به طور یکنواخت توزیع شده و خطر خم شدن یا تغییر شکل را به حداقل می‌رساند.

عوامل موثر بر قیمت ورق استیل

از عوامل موثر بر قیمت انواع ورق استیل می‌توان به ضخامت ورق، نوع گرید، نوسانات بازار، ابعاد ورق استیل، کیفیت سطح ورق، نام برند، قیمت مواد اولیه، شرایط اقتصادی انواع فلزات، هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل و شرایط عرضه و تقاضا اشاره کرد.

محاسبه وزن و قیمت ورق استیل

برای محاسبه وزن و قیمت ورق‌های استیل می‌توانید از سه روش زیر استفاده کنید:

 1. محاسبه وزن ورق استیل با فرمول: برای استفاده از فرمول محاسبه وزن و قیمت ورق استیل باید چگالی آن را به طور تقریبی محاسبه کنید و مراحل فرمول (چگالی ورق استیل براساس گرم بر سانتی‌متر مکعب * طول براساس متر * عرض براساس متر * ضخامت براساس میلی‌متر = وزن) را انجام دهید.
 2. تعیین قیمت ورق استیل براساس کیلو: برای محاسبه قیمت ورق استیل باید وزن ورق استیل را بر قیمت هر کیلوگرم آن ضرب کنید. (قیمت هر کیلوگرم ورق استیل * وزن کل ورق = قیمت نهایی)
 3. تعیین وزن ورق استیل با جدول: شما می‌توانید جدول وزن ورق‌های استیل را دانلود کنید و براساس آن، وزن ورق‌های استیل را باتوجه به عرض، ضخامت و طول آن‌ها به دست آورید.

چرا استیل صدرا را برای خرید ورق فولادی انتخاب کنیم؟

ما در فروشگاه استیل صدرا،به تمامی مشتریان اطمینان می‌دهیم که به متریالی با کیفیت بالا که نیازهای خاص پروژه را برآورده می‌کند دسترسی خواهند داشت.

با وجود طیف گسترده‌ای از گزینه‌های ورق استیل، می‌توانید انواع مناسب این محصولات را برای پروژه‌های خود در استیل صدرا پیدا کنید. در ادامه با دلایل اصلی تمایز مجموعه استیل صدرا با سایر رقبا آشنا می‌شویم.

نکاتی که باید هنگام خرید ورق‌های استیل در نظر بگیرید

ضمانت اصالت کالا

استیل صدرا اصالت تمامی محصولات خود را تضمین می‌کند. ما تمامی متریال خود را از تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان معتبر بین‌المللی تهیه کرده و اطمینان حاصل می‌کنیم که مشتریان محصولات فولادی اصیل و باکیفیتی را تهیه خواهند کرد. همچنین با تعهد به حفظ شهرت خود به‌عنوان یک تامین‌کننده قابل اعتماد، تضمین می‌کنیم که هر یک از محصولات موجود در انبار، استانداردهای کیفی دقیق را رعایت می‌کنند.

امکان مرجوعی و یا تعویض کالا

استیل صدرا سیاست مشتری‌پسند بازگشت و تعویض کالا را در پیش گرفته است. در صورتی که مشتریان در محصولات دریافتی با مشکلی مواجه شوند و یا به دلایل موجهی نیاز به تعویض آن‌ها داشته باشند، ما روند بازگشت آسان و روان را فراهم کرده‌ایم. تیم پشتیبانی مشتری ما همیشه آماده کمک است و اطمینان حاصل می‌کند که مشتریان از خرید خود راضی باشند.

عرضه محصولات برای طیف وسیعی از صنایع

استیل صدرا محصولات فولادی مورد نیاز طیف وسیعی از صنایع از جمله صنایع دارویی و شیمیایی، صنایع لبنی و غذایی و همچنین صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را تامین می‌کند. ارائه محصولات متنوع، ما را به انتخابی برتر برای حرفه‌ای‌ها در این صنایع تبدیل کرده است.

امکان بازدید و تایید کالا توسط مشتری قبل از ارسال

ما در شرکت استیل صدرا ‌پذیرای بازدید مشتریان در محل برای بررسی و تایید کالا قبل از ارسال هستیم. تیم ما اهمیت اطمینان و رضایت مشتریان از خرید را درک می‌کند. بنابراین این فرصت را برای تضمین بیشتر کیفیت ارائه می‌دهیم. مشتریان می‌توانند شخصا متریال و مشخصات ورق استیل مورد نظر خود را استعلام و تایید کنند.

امکان بسته‌بندی و صادرات به کشورهای همسایه

استیل صدرا راهکارهای بسته‌بندی ارائه می‌دهد که حمل ایمن کالا به نقاط دوردست از جمله صادرات به کشورهای همسایه را تضمین می‌کند. ما استانداردهای بسته‌بندی و پکیجینگ بین‌المللی را برای جلوگیری از آسیب در هنگام حمل محصول رعایت می‌کنیم. تیم مجرب ما در استیل صدرا با تخصص خود در لجستیک و تجارت بین‌الملل، فرایندهای صادرات را به بهترین شکل انجام می‌دهد و دامنه دسترسی خود را برای خدمات‌رسانی به مشتریان فراتر از مرزهای ملی گسترش داده است.

امکان خرید اعتباری استنلس استیل توسط شرکت‌ها

مجموعه استیل صدرا گزینه‌های پرداخت انعطاف‌پذیری را از جمله خرید اعتباری برای شرکت‌ها فراهم کرده است. ما نیازهای مالی کسب‌وکارها را درک و از نزدیک با آن‌ها همکاری می‌کنیم تا شرایط اعتباری مناسب را تنظیم کنند. این ویژگی به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا محصولات مورد نیاز خود را بدون فشار مالی و به‌صورت فوری تهیه کرده و مشارکت‌های بلندمدت را ما مجموعه ما تقویت کنند.

ضمانت ارزان‌ترین قیمت خرید

در حالی که استیل صدرا قیمت‌های رقابتی را نسبت به سایر تامین‌کنندگان ارائه می‌دهد، با این حال ما تمرکز بسیار زیادی بر ارائه محصولات استیل با کیفیت بالا و خدمات عالی داریم. این شرکت ارزش و قابلیت اطمینان محصولات را فدای ارزان‌ترین قیمت‌ها نمی‌کند، اما مشتریان می‌توانند مطمئن باشند که محصولات ما دارای قیمت مقرون‌به‌صرفه و در عین حال مطابق با استانداردهای کیفی دقیق هستند و بهترین ارزش کلی را برای سرمایه خود به دست می‌آورند.

استیل صدرا؛ مرجع معتبر خرید باکیفیت‌ترین  ورق استیل با بهترین قیمت

صنعت ورق استیل در طول سال‌ها مسیر طولانی را طی کرده است و با گذشت زمان به پیشرفت خود ادامه می‌دهد. با پیشرفت تکنولوژی و اکتشافات جدید، آینده تولیدات ورق‌ های استیل بسیار روشن است. مجموعه استیل صدرا مرجعی قابل اعتماد برای خرید ورق‌های استیل با بهترین قیمت می‌باشد. اگر برای پروژه ساخت‌وساز خود به ورق‌های استیل در گریدهای ۳۰۴، ۳۱۰، ۳۱۶، ۳۲۱ و دیگر گریدها با کیفیت بالا نیاز دارید، همین امروز با کارشناسان فروش ما در استیل صدرا تماس بگیرید تا از خدمات باکیفیت ما بهره‌مند شوید

برای اطلاعات بیشتر در مورد سایر انواع ورق استیل بر روی گزینه های زیر کلیک کنید

آخرین بروزرسانی : 1403/02/16

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *